Nubes Nubes Forklift Lastiği

Gizlilik Politikası

Nubes Otomotiv Yedek Parça İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra “Nubes Otomotiv” ve/veya “Veri Sorumlusu”olarak anılacaktır.) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenlik ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan […]

Nubes Otomotiv Yedek Parça İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra “Nubes Otomotiv” ve/veya “Veri Sorumlusu”olarak anılacaktır.) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenlik ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Nubes Otomotiv’in kullanıcıların arzusuna bağlı olarak www.nubesauto.com internet sitesi (“Site”) üzerinden elde ettiği kişisel verileri toplarken ve kullanırken izlediği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili tüm mevzuat ile tamamen uyumlu prensipler işbu Gizlilik Politikası’nda (“Politika”) düzenlenmektedir. İşbu Politika’nın amacı, Nubes Otomotiv tarafından Site’nin işletilmesi sırasında üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (“Veri Sahibi”) tarafından Nubes Otomotiv ile paylaşılan veya Nubes Otomotiv’in, Veri Sahibi’nin Site’yi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Nubes Otomotiv tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda sıralanmıştır:

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • IP Bilgisi
 • Hukuk İşlem ve Uyum Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Nubes Otomotiv, Site’ye konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Veri Sahibi, kendi arzusu doğrultusunda Nubes Otomotiv ile paylaşabileceği verilerin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

Kanun’un 3. ve 7. Maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Nubes Otomotiv, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Site’nin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Nubes Otomotiv tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

Nubes Otomotiv tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Nubes Otomotiv ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Nubes Otomotiv’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Nubes Otomotiv ayrıca, Kanun’un 5. ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi’nin ayrıca açık rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Veri Sahibi ile Nubes Otomotiv arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Nubes Otomotiv’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Nubes Otomotiv, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Politika ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Nubes Otomotiv’in hizmetlerinden faydalandığı üçüncü

kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Nubes Otomotiv, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Politika’da yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun’un 9.  maddesinde belirtilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Veri Sahipleri, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işleniyor ise bunlara ilişkin bilgi edinme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizi – var ise- aktardığımız üçüncü kişileri öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme,
 5. Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin -var ise- kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirmemizi isteme,
 6. İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme,
 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından b2b.nubesauto.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da ve Veri Sahibi Başvuru Formu’na belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Nubes Otomotiv, söz konusu talepleri en kısa sürece ve en geç 30 (otuz gün) içerisinde yanıtlayacaktır. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için herhangi bir ücret talep edilmemesi esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisl Verileri Koruma Kurulu tarafından, Kanun’un 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. Nubes Otomotiv’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Nubes Otomotiv, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, sunduğu hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ve yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Nubes Otomotiv, Veri Sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler, Taahhütler ve Sorumluluk

Nubes Otomotiv, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • Kişisel verilerin muhafazasını

Sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Nubes Otomotiv, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Politika ve ilgili Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Markalar